Odpowiedzialność podatkowa nabywcy – skutki w VAT – VAT

Od 1 października 2013 r. istnieje instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy. Nabywca towarów wrażliwych o dużej wartości, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Można tak uznać, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Jednakże nie ma podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę. Katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy, zawiera ustawa o podatku od towarów i usług. Zawarcie z kontrahentami aneksów do umów, w myśl których spółka będzie zwolniona od odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony przez dostawcę podatek od danej transakcji, nie spowoduje zwolnienia podatnika z tego obowiązku.

Kategorie: VAT.