Odsetki za zwłokę od akcji PUT – skutki w VAT – VAT

Podatnik zawarł umowę, na mocy której ma prawo przedstawić nabywcy do nabycia posiadane przez niego akcje put, a nabywca zobowiązuje się do nabycia od akcjonariusza akcje w terminach za cenę i na warunkach określonych w umowie. Zapłata ceny za akcje nastąpi według wyboru kupującego bądź jednorazowo – wówczas do ceny doliczone zostaną odsetki do dnia zapłaty, bądź w oprocentowanych 12 miesięcznych równych ratach – oprocentowanie będzie naliczane od niezapłaconej części ceny i będzie płatne z każdą ratą.  W takim przypadku naliczane oprocentowanie nie stanowi elementu kalkulacyjnego ceny za akcje, a stanowi dodatkowe odsetki za opóźnienie w spłacie należności.
Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki za zwłokę są formą rekompensaty lub kary za nieterminowe regulowanie należności. Jednocześnie nie stanowią one części wynagrodzenia za dany towar lub usługę.
Zapłata odsetek za zwłokę nie może być uznana jako zapłata za dostawę towarów (są one pobierane niezależnie od wynagrodzenia za zrealizowaną uprzednio dostawę towarów, czy też za wykonaną usługę). Wpłata odsetek nie stanowi także świadczenia usług. Pomimo przepływu środków pieniężnych pomiędzy dwiema stronami nie występuje w tym przypadku czynność opodatkowana, ze względu na brak świadczenia na rzecz kontrahenta (podmiot zobowiązany do zapłaty takich odsetek nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego z tytułu ich uiszczenia). Ponadto zapłata odsetek za zwłokę ma charakter sankcyjny, jest konsekwencją niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego w następstwie niezachowania terminu płatności. Odsetki za zwłokę ze względu na swój sankcyjny charakter nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.