Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dywidendy niepieniężnej w spółce – VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przepis ten znajduje również zastosowanie do dywidend niepieniężnych w spółkach. Pogląd taki wyraził NSA, który w wyroku z dnia 23 października 2013 r. (I FSK 1503/12) stwierdził, że w przypadku gdy spółka decyduje się przekazać dywidendę w naturze i oddać wspólnikom zamiast pieniędzy rzeczy pochodzące z jej majątku, musi rozliczyć z tego tytułu podatek od towarów i usług. Przekazanie to stanowi bowiem dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Kategorie: VAT.