Obowiązek podatkowy z tytułu najmu – po dniu 1 stycznia 2014 r. – VAT

Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu najmu będzie regulował art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tej ustawy. Zgodnie z nową regulacją Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  • z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Natomiast zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia art. 19a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Stosownie do art. 106i ust. 3 ustawy zmienionej fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy zmienionej faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Podsumowując, w sytuacji kiedy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy stosownie do ww. art. 19a ust. 7, powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4. Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 w przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. (sygn. IPPP1/443-700/13-2/MPe). Natomiast termin płatności może wynikać np. z umowy.

Kategorie: VAT.