Nabycie udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2014 r. (ILPB2/415-39/14-4/ES) uznał, że w sytuacji gdy wnioskodawczyni nabywa udział w nieruchomości w zamian za przejęcie długu innego współwłaściciela, nie będzie miał do niej zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszący się do odpłatnego zbycia.

Sprawa dotyczyła nabycia lokalu mieszkalnego.  Współwłaściciele nabyli udział w tej nieruchomości w wysokości ½ każde. Zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym zaciągniętym przez oboje współwłaścicieli. Obecnie drugi ze współwłaścicieli zamierza przekazać wnioskodawczyni swój udział w nieruchomości w zamian za przejęcie przez nią długu związanego ze spłatą kredytu. W zaistniałym stanie faktycznym pojawiło się pytanie, czy po stronie Wnioskodawczyni w związku z powyższą transakcją powstanie koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

Organ uznał, że jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W powyższej sytuacji przejęcie długu będzie miało w określoną wartość majątkową dla zbywającego – w jego wyniku przestanie być on zobowiązany wobec swojego dotychczasowego wierzyciela (banku) do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Oznacza to, że po stronie Zainteresowanej wystąpi nabycie, a nie odpłatne zbycie i czynność ta  nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.