Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług świadczonych w portach morskich po dniu 1 stycznia 2014 r. – VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nie obowiązuje już art. 19 ust 13 pkt 2) lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstawał z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług w portach morskich i handlowych. Ustawodawca w nowym art. 19a nie ustanowił szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla tego typu usług, a zatem zastosowanie tu znajdą reguły ogólne, tzn. przede wszystkim:

  1. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą faktycznego wykonania usługi,
  2. jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty,
  3. jeżeli dla usługi w związku z jej świadczeniem ustalone zostały następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (np. na podstawie stałej umowy), uznaje się ją za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi; usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Kategorie: VAT.