Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży nieruchomości – VAT

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, wówczas w myśl art. 19 ust. 4 tej ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania.

Z powołanych przepisów wynika, że dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego niezwykle istotne znaczenie ma moment wydania towaru. W praktyce wiele trudności powoduje jednakże ustalenie momentu wydania nieruchomości dla celów określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. Należy mieć przy tym na uwadze, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. dostawa towarów, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje z momentem przeniesienia prawa, o którym mowa powyżej.

Odmienny pogląd został natomiast wyrażony w wyroku NSA z dnia 1 marca 2013 r.

(I FSK 530/12), w którym stwierdzono, że przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, stanowiące dostawę towarów jest równoznaczne z pojęciem „wydania nieruchomości”, o którym mowa w powołanych powyżej przepisach regulujących moment powstania obowiązku podatkowego. Przy tym – jak zauważył Sąd – wydanie nieruchomości nie zawsze ma miejsce w dacie sporządzenia aktu notarialnego. Zdaniem NSA decydujące znaczenie ma w tym przypadku data, w której nastąpiło wydanie nieruchomości przez zmianę faktycznego nad nią władztwa, co pociąga za sobą przeniesienie jego posiadania. Pogląd NSA należy jednak ocenić krytycznie.

Kategorie: VAT.