Odpady z tworzyw sztucznych a surowce wtórne z tworzyw sztucznych – VAT

Pod symbolem PKWiU z 2008 r. 38.32.33.0 znajduje się grupa towarów „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych”, natomiast symbolem PKWiU z 2008 r. 38.11.55.1 objęta jest grupa towarów „Odpady z tworzyw sztucznych”. Czy wytwarzany przez przedsiębiorstwa granulat z tworzyw sztucznych, który jest produkowany z odpadów produkcyjnych folii, z przemiału PVC (Polichlorek winylu), czy też z pozostałości poprodukcyjnych lub zużytych pojemników, rur, płyt, itp. należy zaklasyfikować do surowców wtórnych z tworzyw sztucznych czy też z odpadów z tworzyw sztucznych?

Brak jest legalnej definicji „surowców wtórnych”. Zwyczajowo pod pojęciem surowców wtórnych należy rozumieć odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. W ustawach podatkowych brak jest również definicji „odpadów”. A zatem przy definiowaniu tego pojęcia słusznym jest odwoływanie się do ustaw innych niż ustawy podatkowe. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zawarto definicję „odpadów”, zgodnie z którą rozumie się przez nie każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub, do których pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy). Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że granulat z tworzyw sztucznych nadaje się do ponownego przerobu, materiał ten należy zaklasyfikować do grupowania objętego symbolem PKWiU z 2008 r. 38.32.33.0 „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych”. Powyższe pogląd potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. (ITPP2/443-1262a/11/AW), w której stanie faktycznym wskazano, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji granulatu z tworzyw sztucznych. Granulat ten powstaje w wyniku mielenia pozostałości poprodukcyjnych lub zużytych pojemników, rur, płyt, itp. Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o podanie właściwego symbolu klasyfikacyjnego PKWiU dla produktu, który powstaje w wyniku mielenia odpadu i odpowiedź, czy przemielony „odpad tworzyw sztucznych, tj. przemiał w postaci granulatu, jest nadal „odpadem tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 38.11.50.0”. W odpowiedzi Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi stwierdził, że granulat otrzymany z odpadów z tworzyw sztucznych mieści się w grupowaniu PKWiU 38.32.33.0 „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych”.

Kategorie: VAT.