Stawka podatku dla opłat pobieranych od uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – VAT

W interpretacji ITPP1/443-785/13/IK z dnia 15 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że nie wszystkie opłaty pobierane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku mogą być korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Wnioskodawca organizuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach tej działalności organizowane będą dla uczestników Uniwersytetu wykłady tematyczne, zajęcia plastyczne, fotograficzne, komputerowe, języków obcych, origami, terapii tańcem, usprawniające, jogi, na basenie, wyjazdy na spektakle teatralne, filmowe. Uczestnicy zajęć wnosić będą opłaty za ww. zajęcia, partycypując w ten sposób częściowo w ponoszonych kosztach. Wnioskodawca wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta M.  Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do aktywizacji w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki osób w wieku powyżej 55 lat. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego słuchacze będą wnosić opłaty:

  • wpisowe – wpłacają osoby nowo przyjęte jednorazowo,
  • semestralne.

W ramach tych opłat słuchacz będzie mógł uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, wykładach, konferencjach z różnych dziedzin wiedzy (medycyna, ekonomia, informatyka, historia, kultura). Środki te będą częściowo przeznaczane też na zakup materiałów promocyjnych oraz dopłaty do transportu na zajęcia, które odbywać się będą poza granicami miasta Poza tym przewidziano opłaty za zajęcia fakultatywne:

  1. Zajęcia plastyczne, fotograficzne prowadzone będą w Powiatowym Ognisku Plastycznym przez pracowników POP. Placówka za zajęcia wystawiać będzie rachunek. Uczestnicy pokrywać będą całość kosztów – proporcjonalnie w przeliczeniu na jedną osobę.
  2. Zajęcia fotograficzne prowadzone będą przez osobę zatrudnioną do tego celu na umowę zlecenie. Część kosztów umowy zlecenia pokrywać będą uczestnicy zajęć oraz ze środków pozyskanych z opłat semestralnych – proporcjonalnie w przeliczeniu na jedną osobę.
  3. Zajęcia komputerowe prowadzone w sali Biblioteki Miejskiej przez pracowników Biblioteki. Część kosztów pokrywać będą uczestnicy zajęć, a część opłacana będzie ze środków pozyskanych z opłat semestralnych.
  4. Zajęcia z języków obcych. wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zajęcia prowadzone będą przez lektora, prowadzącego działalność gospodarczą oraz na podstawie umów zleceń. Koszty zajęć pokrywać będą częściowo uczestnicy, a część opłacana będzie ze środków pozyskanych z opłat semestralnych na podstawie wystawionego rachunku przeliczonego proporcjonalnie na jedną osobę.
  5. Prowadzenie terapii tańcem prowadzone w siedzibie Wnioskodawcy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Za zajęcia osoba do tego celu zatrudniona wystawiać będzie rachunek. Koszty w części pokrywać będą uczestnicy zajęć oraz z opłat semestralnych proporcjonalnie w przeliczeniu na jedną osobę.
  6. Gimnastyka, joga, basen; gimnastyka prowadzona jest w siedzibie Wnioskodawcy i przez jego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy zajęć opłacać będą zajęcia na podstawie ustalonej opłaty wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora. Zajęcia jogi prowadzone będą w siedzibie Wnioskodawcy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Osoba prowadząca zajęcia wystawiać będzie rachunek. Koszty pokrywać będą w części uczestnicy zajęć proporcjonalnie do liczy osób oraz z opłat semestralnych. Zajęcia na basenie prowadzone będą na basenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Za korzystanie z basenu ZSP wystawiać będzie fakturę. Koszty częściowo opłacane będą przez uczestników korzystających z basenu oraz z opłaty semestralnej.
  7. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne, filmowe, turystyczno-krajobrazowe, których celem jest poznawanie ciekawych miejsc, jak również zaspakajanie potrzeb kulturalnych słuchaczy. Wnioskodawca zabezpiecza transport, wyżywienie, nocleg, bilety wstępu, ubezpieczenie, nabywając te usługi od podmiotów zewnętrznych. Koszty pokrywać będą w całości uczestnicy wyjazdów po dokonaniu rozliczenia na podstawie otrzymanych faktur, rachunków.

Pytanie dotyczyło tego, jaką stawkę podatku należy zastosować od wpłat przyjmowanych od uczestników? Zdaniem organu świadczone przez wnioskodawcę usługi kulturalne, tj. zajęcia plastyczne, fotograficzne, origami, taneczne korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, bowiem wnioskodawca spełnia w tym przypadku warunki, o których mowa w tym przepisie. W odniesieniu natomiast do organizacji przez zajęć nauki języków obcych, prowadzonych przez lektora zatrudnionego na umowę zlecenie, bądź prowadzącego działalność gospodarczą, wskazano, że usług te nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

Kategorie: VAT.