Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu wpłat z zysku?

Zobowiązanie z tytułu wpłat z zysku podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności wpłaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o wpłatach z zysku, do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2. W przedstawionym stanie faktycznym należy wskazać, że zgodnie z art. 341 Ordynacji podatkowej, jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na ustawę o zobowiązaniach podatkowych lub odsyłają ogólnie do przepisów o zobowiązaniach podatkowych, stosuje się przepisy działu III niniejszej ustawy.

Z powyższego wynika, że przepisy Działu III Ordynacji podatkowej, w tym terminu przedawnienia się zobowiązań stosuje się wprost do wpłat  z zysku. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jak stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji, spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach miesięcznych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do dnia 28 każdego miesiąca roku obrotowego za miesiąc poprzedni, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 tego miesiąca w wysokości jak za miesiąc poprzedni. Z kolei spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach kwartalnych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca tego kwartału, przy czym zysk ostatniego miesiąca tego kwartału przyjmuje się w wysokości miesiąca poprzedniego.

Jednocześnie – zgodnie z § 5 tego rozporządzenia – spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie 14 dni po:

  1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
  2. sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.

Jak wynika z deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1R), w deklaracji tej oblicza się kwotę do zapłaty stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego a kwotą dokonanych wpłat od początku roku obrotowego.

Z powyższego wynika, że termin płatności wpłaty z zysku (jej ostatecznego rozliczenia) przypada w roku następującym po roku, w którym wpłacane były zaliczki. Oznacza to, że zobowiązanie z tytułu wpłat z zysku podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności wpłaty.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.