Jakie kompetencje posiada ZUS w sprawie żądania od ubezpieczonego dokumentów, na wydanie których ubezpieczony nie posiada wpływu – tj. druku A1? – ZUS

W myśl art. 16 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia  (WE) nr  883/2004 w  sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które nakłada obowiązek na Państwa Członkowskie ustalenia ustawodawstwa, któremu podlega ubezpieczony „w przypadku gdy z  uwagi…

44. Jakie kompetencje posiada ZUS w sprawie żądania od ubezpieczonego