Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług wideo na życzenie (VOD) – VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 stawka podatku wynosi 8%. W pozycji169 tego załącznika wskazano: usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie. Oznacza to, że usługi, o których mowa w pozycji 169 załącznika nr 3 nie obejmują usług tzw. VOD, tj. wideo na życzenie. Jeżeli podatnik świadczy takie usługi wówczas powinien je opodatkować podstawową stawką podatku w wysokości 23% i wykazać na fakturze w odrębnej pozycji od usług polegających na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych opodatkowanych 8% stawką podatku od towarów i usług. Podobny pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP5/443-172/13-2/PG), w której stwierdzono, że usługi polegające na płatnym dostępie do cyklicznie aktualizowanych pozycji (np. filmów czy audycji), tzw. wideo na życzenie (usługi VOD), nie korzystają z opodatkowania obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, ponieważ zostały one wyraźnie wyłączone z zakresu poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem powinny być one opodatkowane odrębnie, stawką podstawową, która wynosi 23%.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.