Czy istnieje możliwość odliczenia w całości podatku zapłaconego przy zakupie apartamentów? – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 10 stycznia 2014 r., nr ILPP1/443-920/13-3/MD rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia w całości podatku zapłaconego przy zakupie apartamentów.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.  Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą. Podpisał umowę przedwstępną zakupu nieruchomości – apartamentów w budynku hotelowym, z przeznaczeniem na wynajem (usługi związane z zakwaterowaniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Zakupione apartamenty będą wynajmowane jako majątek prywatny (niezwiązany z działalnością gospodarczą). W umowie przedwstępnej wskazano, że nieruchomość ma zostać zakupiona z majątku osobistego, jednak w akcie notarialnym przeniesienia własności podatnik wraz z żoną planuje zawrzeć zapis o zakupie nieruchomości z majątku wspólnego. Nieruchomości będą zatem stanowić współwłasność małżeńską. Po zakupie apartamentów zostanie podpisana umowa najmu z firmą, która będzie zarządzać apartamentami i wynajmować je (usługi związane z zakwaterowaniem). Umowa najmu zostanie zawarta wyłącznie przez podatnika (jako zarejestrowanego podatnika), małżonka jego nie będzie stroną umowy najmu. Na całą kwotę wynagrodzenia z tytułu najmu będzie wystawiał faktury i rozliczał je w składanej deklaracji.

Organ podatkowy podkreślił, że podmiot świadczący usługę najmu będzie podatnikiem podatku od towarów i usług wówczas, gdy najem ten będzie wykonywał we własnym imieniu i na własny rachunek. Jeżeli przedmiotem najmu jest rzecz stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych w art. 15 ustawy, będzie ten małżonek, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli ten, który dokonuje wynajmu we własnym imieniu (jest stroną czynności prawnej). Zatem zdaniem organu w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż podatnik jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte apartamenty będą związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości.

Reasumując, że nabywając nieruchomości niezwiązane z działalnością gospodarczą do majątku wspólnego podatnika ma prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (w przypadku, gdy małżonka, będąca współwłaścicielem nieruchomości, nie jest zarejestrowanym podatnikiem), do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z aktu notarialnego i wystawionych faktur – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 tej  ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.