Dywidenda w formie rzeczowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT

Na gruncie podatku od towarów i usług przez opodatkowane tym podatkiem odpłatne świadczenie usług uznaje się m.in. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Co do zasady o nieodpłatnym świadczeniu można mówić, kiedy dana usługa jest odpłatna, a jedynie z wyboru wykonujący usługę rezygnuje z wynagrodzenia. W sytuacji, w której spółka prawa handlowego przekazuje niepieniężną dywidendę na rzecz swoich udziałowców/akcjonariuszy taka sytuacji nie ma miejsca a spółka nie ma możliwości żądania w zamian ekwiwalentnego świadczenia, przykładowo akcjonariusz nie może zapłacić za dywidendę. Przy tym należy przypomnieć, że w orzecznictwie TSUE ugruntowany jest pogląd zgodnie z którym wypłata pieniężnej dywidendy nie podlega podatkowi od towarów i usług. Wypłata pieniędzy z tytułu dywidendy nie jest przecież dostawą towarów ani świadczeniem usług i nie jest też wynagrodzeniem za świadczenie akcjonariusza (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia: 6 września 2012 r., C-496/11, w sprawie Portugal Telecom SGPS SA, pkt 32). Czy w takiej sytuacji wypłata dywidendy na rzecz udziałowców/akcjonariuszu może być uznana za nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 23 października 2013 r. I FSK 1503/12 wypłata dywidendy niepieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.  NSA wskazał przy tym, że unormowania prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w żaden sposób nie mogą wpływać i decydować o przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług a znaczenie w omawianym przypadku ma efekt ekonomiczny, który prowadzi do wniosku, że przy wypłacie dywidendy niepieniężnej dochodzi niewątpliwie do nieodpłatnego świadczenia usług ze strony spółki na rzecz akcjonariuszy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.