Biuro rachunkowe a możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 19 lutego 2014 r., nr IPTPP1/443-895/13-4/RG, rozstrzygnął kwestię dotyczącą po prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku d towarów i usług.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi biuro rachunkowe (ma certyfikat księgowy, ale nie ma uprawnień doradcy podatkowego, nie świadczy więc żadnych usług doradczych) i jest podatnikiem podatku od towarów i usług od lipca 2011 r. Obroty biura są poniżej 150 000 zł. Czy podatnik może wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT od 1 stycznia 2014 r.?

Organ podatkowy uznał, że działalność podatnika nie miała charakteru usług doradczych. W świetle podanego przez podatnika opisu sprawy, organ uznał, ze podatnik nie udziela fachowych porad, opinii, zaleceń, wyjaśnień prawnych, podatkowych, finansowych i ekonomicznych. Zainteresowana posiada certyfikat księgowy, natomiast nie ma uprawnień doradcy podatkowego, w związku z powyższym nie świadczy żadnych usług doradczych. W ramach prowadzonej działalności wg PKD 69.20.Z świadczy wyłącznie usługi polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i płacowej firm, w związku z powyższym wykonuje poniższe czynności: prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, itp. ewidencji/dowodów księgowo/podatkowo/płacowych, rejestrów zakupu i sprzedaży, sporządzanie i podpisywanie i składanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych, deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; reprezentowanie podatników, płatników przed organami kontrolującymi. Powyższa obsług zdaniem organów jest prowadzona ramach kompleksowej ciągłej obsługi księgowej w związku z zawartą umową na prowadzenie spraw księgowo-płacowych, a nie w ramach odrębnych i jednorazowych zleceń. Zatem organ podatkowy podkreślił, że usługi świadczone przez podatnika polegają na wykonywaniu przez podatnika czynności w ramach zawartych z klientami umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach usług rachunkowo-księgowych – nie można uznać ich za świadczenie usług doradztwa, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy  o podatku od towarów i usług oraz świadczenie tych usług nie wyklucza zastosowania dla podatnika zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Ponadto organ podkreślił, że w przedmiotowej sprawie podatnik z dniem 1 lipca 2011 r. zrezygnowała ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, natomiast od 1 stycznia 2014 r. wybrała zwolnienie podmiotowe. W okresie od 1 lipca 2011 r. do nadal nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 r. podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, gdyż upłynie rok, licząc od końca roku, w którym zrezygnował on ze zwolnienia od podatku, tym samym zostanie spełniony wymóg określony w art. 113 ust. 11 ustawy uprawniający do ponownego skorzystania przez podatnika ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Reasumując, podatnik od 1 stycznia 2014 r. mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że nie wykonuje i nie będzie wykonywała czynności, które ze zwolnienia korzystać nie mogą, określonych w art. 113 ust. 13 ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.