Dokonanie dostawy a wydanie towarów z magazynu dostawcy – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2013 r., nr sprawy IPPP1/443-1035/13-2/MP  uznał, że dokonanie dostawy może nastąpić już w momencie wydania towarów z magazynu dostawcy oraz przekazania ich przewoźnikowi najętemu przez nabywcę.

Spółka, która  zajmuje się produkowaniem i dystrybucją urządzeń elektronicznych zwróciła się do organu podatkowego w sprawie określenia momentu dokonania dostawy towaru. Spółka sprzedaje produkty do sieci dealerów. Produkty przesyła do miejsca wskazanego w zamówieniu, za pośrednictwem wybranego przewoźnika. Koszty dostawy wyszczególnione na fakturze ponosi odbiorca. Spółka, po przyjęciu zamówienia od dealera, wystawia fakturę, wystawia dokument wydania z magazynu i wydaje produkty z magazynu. Powstało więc pytanie:  czy w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej od 1 stycznia 2014 r., przez dostawę towarów należy rozumieć moment przekazania produktów przewoźnikowi?

W ocenie Spółki tak. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze zdaniem Spółki. Zdaniem organu z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
Organ podatkowy, uznał że miejscem spełnienia świadczenia (czyli miejscem, w którym wydany zostanie towar) jest niewątpliwie magazyn spółki. W tym miejscu nabywca towaru (dealer) może odebrać towar osobiście, ewentualnie może zlecić spółce wykonanie usługi transportowej do wskazanego miejsca, poprzez wybranego przez siebie przewoźnika. Z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek „dokonania dostawy” towarów polegający m.in. na przejściu na odbiorcę prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W momencie wydania towarów z magazynu przewoźnikowi, spółka przestaje ponosić odpowiedzialność za przypadkową utratę czy zniszczenie towarów w transporcie – przechodzi ona na nabywcę towarów, z zastrzeżeniem odpowiedzialności przewoźnika, wynikającej z umowy przewozu.
Dlatego jest to zdarzenie powodujące utratę ekonomicznego władztwa nad rzeczą przez spółkę. Tym samym, „dokonanie dostawy” następuje w momencie wydania towarów z magazynu spółki oraz przekazania ich przewoźnikowi najętemu przez nabywcę i w myśl art. 19a ust. 1 ustawy , obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., wywoła to powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.