Faktury dokumentujące zakup towarów i usług dokonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a prawo do odliczenia – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 25 lutego 2014 r., nr ILPP2/443-1147/13-4/JK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług dokonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik w 2015 roku zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w charakterze usług gastronomicznych. Obecnie prowadzi inwestycję – budowa lokalu gastronomicznego, w której będzie prowadził działalność gospodarczą. Budowa prowadzona jest na nazwisko podatnika. Dokonuje on zakupów materiałów budowlanych do budowy tego lokalu gastronomicznego i pobieram faktury na swoje nazwisko i adres zamieszkania. Działalność gospodarczą rozpocznie dopiero po wybudowaniu lokalu i oddaniu do użytkowania. Wtedy złoży do urzędu skarbowego druk VAT-R i dokona zgłoszenia rejestracyjnego płatnika podatku od towarów i usług. Podatnik nadmienia, że w przyszłej działalności gospodarczej będzie dokonywał sprzedaży tylko opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
Organ podatkowy wskazał, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Niemniej ustawodawca zdaniem organu narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Zatem organ stwierdził, podatnik nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług, jeśli nabycie materiałów budowlanych do budowy lokalu gastronomicznego było związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a warunek rejestracji jest niezbędny w momencie skorzystania z tego prawa. Prawo to można zrealizować na zasadach określonych w cyt. przepisach art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy, o ile nie zachodzą inne wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy.

Reasumując należy, że skoro wszystkie ponoszone przez podatnika – przed dniem rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług – wydatki związane z budową lokalu gastronomicznego, w którym będzie prowadzona działalność ponoszone były w celu przyszłego osiągania przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.