Zasady odliczania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z dorocznym spotkaniem z kontrahentami – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tak więc dla wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  • zakup musi zostać dokonany przez podatnika podatku od towarów i usług,
  • zakup musi mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika. W tym zakresie należy wskazać, że związek ten nie musi być bezpośredni. Z istoty podatku od towarów i usług, a zwłaszcza z zasady neutralności tego podatku wynika, że związek może mieć charakter pośredni – tzn. zakupione towaru i usługi nie są bezpośrednio do wykorzystania przy wykonaniu czynności opodatkowanej mają jednak związek z całokształtem jego działalności. Taki charakter mają przede wszystkim zakupy związane z reprezentacją i reklamą; to oznacza, że z tytułu takich wydatków podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Należy podkreślić, że wszelkie ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego mogą mieć jedynie wyjątkowy charakter. Ustawa w art. 88 ust. 1 pkt 4 przewiduje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Istotne jest, że w obowiązującym stanie prawnym powołana ustawa nie przewiduje „warunku kosztowego”, tzn. dla prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest istotne, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na względzie, w ocenie autora wszelkie wydatki związane z reprezentacją i reklamą dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, z zastrzeżeniem ustawowych zakazów. W przypadku gdyby przedmiotem nabycia była kompleksowa usługa „Organizacji konferencji”, podatnik miałaby pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z dokumentacji podatnika nie powinno jednak wtedy jednoznacznie wynikać, że w skład usługi organizacji konferencji wchodziły również usługi, które nie dawały prawa do odliczenia. Jeżeli bowiem taka dokumentacja by istniała i można byłoby wyodrębnić wartość tych usług, wówczas organ podatkowy może dokonać weryfikacji i w zakresie wydatków hotelowych i gastronomicznych zakwestionować prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.