Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej stanowi dla pracowników przychód z tytułu stosunku pracy?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 kwietnia 2013 r., nr IPTPB1/415-78/14-2/KC rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 2377 § 2 Kodeksu pracy ustaliła stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia. W związku z powyższym, zgodnie z § 4 art. 2377 Kodeksu pracy, Spółdzielnia wypłaca ekwiwalent pieniężny pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie zebranych uśrednionych cen rynkowych w kwocie netto odzieży roboczej w danym roku kalendarzowym. Ekwiwalent wypłacany jest zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby Spółdzielnie z pracownikami wiązał inny stosunek, niż stosunek pracy, tj. stosunek na zasadach określonych w art. 22 Kodeksu pracy. Nie są to zatem zdaniem organu osoby pozostające w stosunku służbowym, a tylko do przychodów osób pozostających w stosunku służbowym znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zatem stwierdzić, że wypłacane pracownikom ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. W konsekwencji Spółdzielnia – jako płatnik – nie będzie obowiązany do pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, przedmiotowy ekwiwalent stanowi zatem przychód dla pracowników ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.