Wydatki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu nie stanowią dla Spółki kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 59 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie. Jednakże czy wydatki poniesione przez spółkę kapitałową prawa handlowego z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób wchodzących w skład zarządu spółki, a nie pracowników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 59 tej ustawy – mogą przyczynić się do powstania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu?

Poniesiony przez spółkę wydatek na ubezpieczenie OC członków zarządu, nie przyniesie de facto spółce ewentualne korzyści ale ubezpieczonym czyli członkom zarządu. To członkowie zarządu są bowiem beneficjentami umowy ubezpieczenia. W związku z powyższym oraz jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 15 października 2013 r. (II FSK 2924/11) „w konsekwencji oznacza to, że spółka poniesie wydatek, który w żaden sposób nie przyczyni się do powstania po jej stronie przychodu czy zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, a to oznacza, że wydatek nie zostanie poniesiony w celu, który stanowi warunek sine qua non uznania go za koszt podatkowy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.