Czy wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

Wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych – wpłaty tytułem czesnego za odbywanie studiów doktoranckich z zakresu prawa, stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności radcy prawnego w formie kancelarii radcy prawnego.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 stycznia 2016 r., nr DD9.8220.2.147.2015.BRT rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu opłat za studia doktoranckie. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjny Minister Finansów wskazał na wyrok NSA z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1694/1, w którym sąd stanął na stanowisku, że samo wyliczenie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych, niejako z mocy prawa są kosztami podlegającymi odliczeniu od przychodu. Innymi słowy, poniesienie wydatku, który nie został wyłączony w art. 23 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych, nie oznacza, że wydatek taki automatycznie będzie uznany za koszt uzyskania przychodów. Podatnik ma bowiem możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów pod warunkiem, że mają one związek z przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem  zdaniem organów podatkowych kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. Organ podatkowy wskazał, że wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ustawy, tym samym w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując do stwierdzenia, czy poniesiona przez radcę prawnego opłata za studia doktoranckie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest czy wydatek ten związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek. W świetle powyższych regulacji prawnych oraz przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego, należy uznać, iż udokumentowane wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, jako podnoszące kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tej działalności.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.