Czy wpisowe na turniej sportowy stanowi odpłatną usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług ?

Faktura za wpisowe na turniej, który organizowany jest przez klub sportowy  powinna zawierać VAT należny, gdyż jest to traktowane jako usługa odpłatna w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie natomiast z art. 8 ust. 7 tej ustawy: „Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

W myśl interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego  2015 r. (IBPP3/443-1432/14/EJ): „Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynność polegająca na odpłatnym umożliwieniu uczestnictwa w zawodach przez pobranie tzw. wpisowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikiem – wpisuje się w definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opłaty wpisowe wnoszone na rzecz Wnioskodawcy przez uczestników zawodów mają bowiem charakter zapłaty za usługę (możliwość wystąpienia w zawodach), ponieważ istnieje bezpośredni związek między wpłaconą kwotą wpisowego a otrzymanym świadczeniem, które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je uczestnikowi. A zatem w zakresie, w jakim można wpłatom wpisowego przypisać cechy wynagrodzenia za uzyskane świadczenie, opisana czynność poboru wpisowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, od podatku zwalnia się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  • są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

Od zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Z powyższego wynika, że aby podmiot mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT musi spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym. Przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot spełniający określone warunki – są to kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Z kolei przesłanka o charakterze przedmiotowym odnosi się do charakterystyki usług świadczonych przez te podmioty – są to usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.