Czy wartość przekazanych nieodpłatnie towarów powinna być zafakturowana i opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia  9 czerwca 2014 r., nr ITPP1/443-268/14/MN rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz żony towarów.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik i jego żona są lekarzami weterynarii. Ponieważ jego żona od miesiąca lutego 2014 r. otworzyła gabinet weterynaryjny w innym punkcie miasta, podatnik przekazał jej nieodpłatnie w ramach wspólnego majątku ruchomego towar handlowy o wartości 50.000 zł. Podatnik zaznaczył, że między małżonkami nie ustanowiono rozdzielności majątkowej. Wątpliwości podatnik dotyczyły rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania i dokumentowania nieodpłatnego przekazania towarów handlowych żonie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia.

Organ podatkowy uznał, że nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów handlowych należących do jego przedsiębiorstwa, przy nabyciu których przysługiwało jemu prawo do odliczenia należy uznać – na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług – za odpłatną dostawę towarów, która na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu. W kwestii dokumentowania ww. nieodpłatnego przekazania towarów handlowych organ wskazał, że kwestie związane z wystawianiem faktur zawarte zostały w art. 106a-106q. Z treść powołanych przepisów wynika, że nie nakładają one na podatników żadnych formalnych obowiązków w zakresie dokumentowania fakturami nieodpłatnych dostaw towarów opodatkowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem zdaniem organu czynność nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów handlowych żonie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia nie powinna być udokumentowana poprzez wystawienie faktury.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedmiotowym stanie faktycznym czynność nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów handlowych żonie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym czynność ta nie powinna być udokumentowana fakturą wystawioną w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.