Czy sporządzany protokół zdawczo-odbiorczych powinien mieć datę identyczną jak na fakturze ?

Przepisy prawa podatkowego nie regulują zasad wystawiania protokołów zdawczo-odbiorczych. Natomiast fakturę wystawia się co do zasady nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Z zastrzeżeniem ust. 2-8. Co do zasady faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

W zakresie momentu wykonania usługi, stanowiska organów podatkowych są rozbieżne, bowiem niektóre organy podatkowe przyjmują, że wykonanie usługi ma miejsce z chwilą podpisania protokołu odbioru robót, inne zaś odrzucają ten pogląd, opowiadając się za koniecznością rozpoznania wykonania usługi dla potrzeb podatku od towarów i usług z chwilą faktycznego zakończenia prac (protokół stwierdza zatem, kiedy usługi zostały wykonane, ale dzień podpisania takiego protokołu nie może być utożsamiany z dniem wykonania usługi). Warto wskazać, że np. w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2014 r. sygn. IPPP3/443-22/14-2/SM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że strony umowy mogą powiązać moment wykonania usługi z akceptacją przez usługobiorcę sprawozdania przedstawionego przez usługodawcę. W odniesieniu do usług budowlanych rozliczanych na warunkach FIDIC w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2014 r. ILPP2/443-1189/13-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że PŚP może stanowić moment wykonania usługi. Zgoła odmienny pogląd zaprezentowano jednak w innych stanowiskach organów podatkowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. IPP3/443-12/14-2/KC, interpretacja z dnia 14 marca 2014 r. sygn. IPPP1/443-1275/13-2/AS, interpretacja indywidualnej z dnia 3 marca 2014 r. sygn. IPPP2/443-1373/13-2/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Zatem moment wystawiania faktury nie musi być analogiczny jak data sporządzenia protokołu. Sam moment wykonania usługi bowiem niezależnie od tego, który z poglądów przyjąć może  być zgodnie z prawem inny niż data wystawienia faktury.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.