Czy przekazanie wspólnikowi całości majątku zlikwidowanej spółki stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

W stosunku do spółki osobowej zostanie przeprowadzona likwidacja. Cały majątek spółki zostanie przekazany jej wspólnikowi, który będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej. Czy przekazanie wspólnikowi całości majątku zlikwidowanej spółki stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Odpowiedź na powyższy pytanie sprowadza się do rozstrzygnięcia czy przekazanie wspólnikowi zlikwidowanej spółki osobowej składników mienia to nieodpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wynika bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cela osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 tej ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników,, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu, lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej  niemającej osobowości prawnej pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przy tym jak zauważył NSA w wyroku z dnia 19 marca 2014 r. (I FSK 831/13) „prawdzie w myśl art. 8 k.s.h. spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe i w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, gdzie majątek takiej spółki stanowił w istocie własność wspólników, obecnie majątek ten stanowi własność spółki, to jednak w razie rozwiązania takiej spółki w orzecznictwie przyjmuje się, że wspólnicy mogą być sukcesorami tego majątku. Nie ma przy tym znaczenia, czy wspólnik ten jest osobą prawną czy też osobą fizyczną, gdyż w przypadku tym nie jest ważna osoba wspólnika, tylko czynność podatnika (likwidowanej spółki), która przekazując temuż wspólnikowi towary, przeznacza je do celów innych niż prowadzona przez niego działalność”. W konsekwencji zatrzymanie przez wspólników rozwiązanej spółki cywilnej lub handlowej  niemającej osobowości prawnej towarów znajdujących się na jej stanie na dzień likwidacji, polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.