Czy używanie pojazdów samochodowych przez pracowników i członków zarządu na cele prywatne będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług od dnia 1 kwietnia 2014 r.? – VAT

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Od dnia 1 kwietnia 2014 r., na podstawie art. 1 pkt 2 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przepis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu::

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
  2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Za nabycie towarów uznawane będzie również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Trzeba przy tym zauważyć, że użycie pojazdu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą będzie pozbawiało podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z takim pojazdem w pełnej wysokości: podatnik będzie mógł odliczyć jedynie 50% podatku naliczonego. Przy tym do dnia 30 czerwca 2015 r. podatnikowi nie będzie w takim przypadku przysługiwało prawo od odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa. Natomiast od dnia 1 lipca 2015 r. podatnik, w przypadku używania pojazdu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, będzie mógł odliczyć 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do tego pojazdu.

Przepisy wyłączające stosowanie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczyły będą także pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

  1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
  2. należnego z tytułu: świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  3. należnego w przypadku towarów objętych na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o czym stanowi art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.;
  4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej oraz z decyzji naczelnika urzędu celnego, określającej kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów.

– nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł. Oznacza to, że w odniesieniu do pojazdów nabytych przed dniem 1 kwietnia 2014 r., podatnik chcąc dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z takim pojazdem – będzie musiał zadeklarować jego używanie wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, wówczas będzie mu przysługiwało wyłącznie prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%. Ponadto, do dnia 30 czerwca 2015 r. nie będzie on mógł odliczać podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do tego pojazdu.

źródło

Kategorie: VAT.