Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i opłaty wstępnej wynikającej z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 28 stycznia 2014 r., nr IPTPP4/443-786/13-2/MK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i tzw. „opłaty wstępnej” wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi działalność w zakresie: wynajem i dzierżawa nieruchomości, świadczenie usług diagnostycznych oraz wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych. Planuje on rozszerzyć zakres działalności o wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych oraz samochodu osobowego łącznie z kierowcą. Podatnik zamierza nabyć samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego i przeznaczyć go na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Leasingowany samochód osobowy przekazany zostanie w odpłatne użytkowanie osobie trzeciej tj. albo spółce z o.o., w której podatnik jest udziałowcem a także prezesem zarządu lub spółce cywilnej, w której podatnik posiada 25% udziałów, na podstawie umowy najmu zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, będzie to czynność udokumentowana fakturą i opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Po upływie tego okresu przedmiotowy samochód będzie dalej przeznaczony do oddania w odpłatne użytkowanie m.in. na podstawie umów najmu jak również do najmu okazjonalnego, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak również podmiotów gospodarczych (wynajem pojazdu w związku z uroczystościami weselnymi, spotkaniami integracyjnymi, itp. uroczystościami). Samochód będzie również wykorzystywany w Firmie na inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w sytuacji gdy samochód osobowy zostanie oddany przez podatnika, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów, w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, to – zgodnie art. 86a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług  – podatnik będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej „opłatę wstępną” i z faktur dokumentujących raty leasingowe w okresie, w którym samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, jest przeznaczony wyłącznie na wynajem, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem organu podatnik zachowa prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących raty leasingowe również w sytuacji, gdy po ustaniu bieżącej umowy najmu, samochód w dalszym ciągu przeznaczony będzie na wynajem, o ile w okresie oczekiwania na następnego najemcę będzie wykorzystywany przez podatnika do innych czynności opodatkowanych. Organ podkreślił ponadto, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014r. nie ma znaczenia, na jak długi okres czasu samochód przeznaczony na wynajem w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej zostaje po raz pierwszy wynajęty.

Reasumując firmie podatnika będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej „opłatę wstępną” oraz z faktur wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego w okresie oddania pojazdu w odpłatne użytkowanie na okres powyżej sześciu miesięcy, jak również w przypadku, gdy po tym okresie pojazd będzie nadal przeznaczony na wynajem, ale będzie wykorzystywany również do innych czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności.

źrodło

Kategorie: VAT.