Czy ryczałt z tytułu wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych obejmuje wydatki na zakup paliwa? – uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu

Od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Na tym tle powstał spór, czy powyższy ryczałt obejmuje również paliwo wykorzystywane przez pracownika w trakcie jazd prywatnych, nabyte przez pracodawcę. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r. (IPPB2/4511-296/15-2/AS) ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika, np. na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2015 r. (IBPB-2-2/4511-501/15/ZuK) ryczałt obejmuje opłaty związane z użytkowaniem samochodu, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany niezależnie od tego czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy też nie. W opisanym zdarzeniu przyszłym w kwocie ryczałtu mieścić się więc będą: opłata rejestracyjna, opłata za obowiązkowe przeglądy (badania), składki na ubezpieczenie samochodów (ubezpieczenia dobrowolne i OC), koszty obsługi floty czy też koszty napraw i serwisów (wynikających z prawidłowego użytkowania samochodu jak również narzucone przez leasingodawcę).

W wyroku z dnia 23 listopada 2015 r. (I SA/Wr 1595/15) WSA we Wrocławiu stwierdził, że błędne jest stanowisko, zgodnie z którym ryczałt z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych dotyczy tylko kosztów stałych utrzymania samochodu (z wyłączeniem wydatków na benzynę). W opublikowanym niedawno uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że „(…) otrzymanym świadczeniem jest „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych”. Wykorzystywać zaś to tyle co „posługiwać się” „używać”. Wbrew, więc stanowisku organu świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania. A więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiące odrębne świadczenia. Jak słusznie skarżąca podkreśliła nie jest możliwe wykorzystywanie samochodu bez zakupu paliwa.” Zdaniem Sądu istotny jest również fakt, że „(…) intencją ustawodawcy było uproszczenie obowiązków pracodawcy w zakresie ustalania przychodu. (…) skoro intencją projektodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartości świadczenia, to chciał on objąć ryczałem wszystkie jego elementy. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego – jak słusznie wskazuje Skarżący- skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowało by założonego celu. Przeciwnie, stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji.”

Podsumowując należy stwierdzić, że ryczałt z tytułu wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnym obejmuje również wydatki na paliwo.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.