Czy przeznaczenie wypracowanego zysku w spółce osobowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zgromadzenie wspólników spółki jawnej podjęło uchwałę zgodnie, z którą wypracowany przez spółkę zysk przeznaczono do przeniesienia w całości na kapitał zapasowy. W myśl art. 1 ust. 1 pkt k oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych temu podatkowi podlega zmiana umowy spółki za którą uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Opodatkowaniu podlega również zmiana umowy spółki  jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W rozpatrywanej sprawie doszło do przekazania zysku na kapitał zapasowy bez zwiększenia wkładów wspólników. Czy w związku z powyższym przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Przy tym ustawodawca pojęcie kapitału zakładowego łączy tylko i wyłącznie ze spółkami kapitałowymi, natomiast w spółce osobowej, zatem również w spółce jawnej, podstawa opodatkowania jest związana z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu, które prowadzi do zwiększenia majątku spółki. Jak wynika z orzeczenia WSA w Gdańsku z dnia 20 maja 2014 r. (I SA/Gd 255/14) „określając podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki jawnej należy wziąć pod uwagę wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, tj. przyrost wartości wszystkich istniejących w spółce kapitałów, (…) z reści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika bowiem, że przy zmianie umowy spółki, w przypadku spółki osobowej, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek tej spółki”. Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki jawnej stanowić będzie wartość wkładów powiększających majątek tej spółki, a więc zarówno wartość składająca się na kapitał zakładowy, jak i wartość przekazana na kapitał zapasowy spółki jawnej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.