Zarządca ustanowiony na udziale we współwłasności jako podatnik od nieruchomości

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego.

Zatem podmioty wymienione we wskazanym przepisie to posiadacze z tytułów tam wymienionych i zgodnie z jego brzmieniem literalnym są podatnikami, jeżeli przedmiot opodatkowania jest własnością jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis ten formułuje przesłanki wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i nie można go uznać za obejmującego również współwłasność. Mając na uwadze zasadę ścisłej interpretacji wyjątków przyjmuje się, że w przypadku gdy przedmiot opodatkowania objęty jest współwłasnością, brak jest podstaw do stosowania art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i przeniesienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości na posiadacza zależnego. Zatem nie można uznać trwałego zarządcy – Zakładu Budżetowego Miasta za podatnika od nieruchomości w sytuacji, gdy będąca przedmiotem opodatkowania nieruchomość  stanowi współwłasność Miasta, a nie jego wyłączną własność.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.