Czy na potrzeby zastawania 0% stawki podatku od towarów i usług przy WDT podatnik może posługiwać się innymi dokumentami niż wymienione w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług? – VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, jakie dokumenty powinien posiadać podatnik, aby móc zastosować 0% stawkę podatku od towarów i usług dla opodatkowana czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na tym tle powstaje pytanie, czy dokumenty te stanowią katalog zamknięty. Powyższe zagadnienie było przedmiotem uchwały NSA dnia 11 października 2010 r. (I FPS 1/10), w której Sąd stwierdził, że dla zastosowania stawki 0% przy WDT wystarczające jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody dokumentujące WDT. Mogą to być również inne dokumenty, niż wymienione w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 180 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Niezbędne jest jednak, aby posiadane przez podatnika dokumenty łącznie potwierdzały fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Kategorie: VAT.