Czy kwotę kosztów zastępstwa procesowego należy uznać za kwotę netto?

Zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym oraz wynagrodzenie z nim związane stanowi odpowiednio świadczenie usługi i cenę brutto należną za wskazaną usługę, której nie powiększa się o należny podatek od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 10 marca 2016 r., nr IPTPP1/4512-597/15-4/MW poruszył kwestię podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty kosztów zastępstwa procesowego za kwotę netto. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Umowa podpisana przez adwokata (podatnika) z klientem na świadczenie usług zawierała uregulowania dotyczące wysokości wynagrodzenia za obsługę prawną. Miesięczne wynagrodzenie zostało określone ryczałtowo w kwocie netto, kwota wynagrodzenia powiększana była o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Strony umowy wskazały, iż niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1-3 w razie reprezentowania zleceniodawcy przed Sądem, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zasądzone na rzecz klienta od strony przeciwnej albo Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe postanowienie dotyczy również zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika, a także zwrotu kosztów przyznanych klientowi w postępowaniu przed innym organem, niż wymienione. Organ podatkowy wskazał, że przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień, z których wynikałoby, że zasądzone koszty zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika stanowią kwotę netto, którą należy powiększyć o podatek od towarów i usług. Podstawą opodatkowania dla czynności opisanych powyżej jest zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które otrzymuje adwokat z tytułu zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika za świadczone usługi. Zatem w ocenie organu podatkowego zwrot kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika, które adwokat otrzymuje, jest kwotą brutto, tj. kwotą, która zawiera kwotę podatku od towarów i usług. Kwota kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika, w związku z brakiem odmiennych uregulowań w postanowieniach przedmiotowej umowy cywilnoprawnej dotyczącej wysokości wynagrodzenia z tytułu ww. kosztów, powinna być w ocenie organów uznana za kwotę brutto. Okoliczność, że kwestia wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego wynika z jednej umowy nie może w ocenie organu podatkowego determinować, że zasady określone dla opodatkowania wynagrodzenia podstawowego mają odpowiednie zastosowanie do zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, skoro – jak wynika z ww. umowy – w powyższym zakresie nie ma stosownych uregulowań w umowie.

Reasumując należy uznać, że adwokat powiększając wartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% w postępowaniu egzekucyjnym, postępuje nieprawidłowo.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.