Czy gmina na podstawie umowa partnerskiej jest podatnikiem podatku od towarów i usług? – VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 6 marca 2014 r. (I SA/Kr 60/14) wskazał, że umowa partnerska między jednostkami samorządu terytorialnego, na której mocy nastąpiło przekazanie zadań publicznych do realizacji, jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną. W związku z powyższym gmina nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie jedna z gmin w związku z realizowaniem projektu zagospodarowania dokonała zmian modernizacyjnych, chodników i przystanków przy drodze powiatowej. Przed tym działaniem zawarto umowę partnerską z powiatem. Na jej mocy gmina otrzymała od powiatu dotację na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym.

Gmina podkreśliła, że będzie realizować zadania własne powiatu, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Powoływała się także na to, iż umowa partnerska z powiatem jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną, w związku z czym niepodlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Izba Skarbowa wyraziła odmienne zdanie. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina na podstawie porozumień może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu. Oznacza to, że nie ma takiego obowiązku. Nie są to więc zadania, do których została ustawowo powołana. Tym samym zdaniem izby w zakresie, w jakim gmina będzie realizować wspólne przedsięwzięcie na bazie majątku powiatu, należy ją uznać za podatnika podatku od towarów i usług.

Zdaniem Sądu umowa zawarta w przedmiotowej sprawie porozumieniem administracyjnym. Dotyczy przeniesienia obowiązku realizacji zadań publicznych między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest więc aktem ze sfery prawa administracyjnego, a nie cywilnego. W opinii Sądu oznacza to, że zastosowanie znajdzie wyłączenie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.