Czy czynsz inicjalny w leasingu operacyjnym należy rozliczać w czasie?

Zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 28 listopada 2012 r. (II FSK 712/11), na treść powołanego przepisu składają się dwa zdania, które regulują dwie odmienne sytuacje. Zdaniem NSA „(…)  W zdaniu pierwszym, ustawodawca wprowadził zasadę, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. W zdaniu drugim, natomiast wskazano na odmienny sposób rozliczania kosztów pośrednich – nie jednorazowo, lecz proporcjonalnie do długości okresu, którego koszty te dotyczą. Takie proporcjonalne rozliczenie kosztów wymaga spełnienia dwóch warunków: koszty te muszą dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy oraz musi być brak możliwości określenia, jaka część tych kosztów dotyczy danego roku podatkowego. Trzeba jednak podkreślić, że dopiero spełnienie obydwu warunków wymienionych w zdaniu drugim powołanego przepisu łącznie spowoduje rozliczenie proporcjonalne. Jeżeli w danym stanie faktycznym choć jeden z tych warunków nie będzie zrealizowany, rozliczenie będzie odbywało się na zasadach określonych w zdaniu pierwszym omawianego przepisu, a więc jednorazowo w dacie poniesienia kosztu.” Jednocześnie, jak podkreślił Sąd, sposób rozliczenia opłaty wstępnej zależy od umowy leasingu. Jeżeli opłata dotyczy wyłącznie zawarcia umowy i z tym tylko zdarzeniem jest związana wówczas – zdaniem NSA – powinna zostać ona rozliczona jednorazowo, w roku poniesienia. Podobny pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2015 r. (IPTPB1/4511-306/15-4/SJ) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2015 r. (IBPBI/2/4510-292/15/PC).

Podsumowując należy stwierdzić, że możliwość jednorazowego zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów zależy od postanowień umowy leasingu. Jeżeli jest to opłata należna wyłącznie z tytułu wydania przedmiotu leasingu i warunkująca jego wydanie, wówczas nie powinna być rozliczana w czasie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych

Kategorie: PIT.