Zwolnienie ze sprzedaży towaru sprzedawanego za pośrednictwem portalu Allegro

Sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., jeżeli podatnik nie użytkował przez okres co najmniej pół roku towaru osobiście i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Samo przechowywanie towaru nie jest wystarczające do uznania go za używany.

Powyższą tezę przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 8 stycznia 2013 r., I SA/Gd 771/12: „Ponadto, w toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego, a następnie podatkowego, skarżąca nie wykazała zdaniem Sądu, że całość dokonanej przez nią za pośrednictwem serwisu Allegro sprzedaży podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. Jak już bowiem wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie sądów administracyjnych zapis, zgodnie z którym przedmiotowe zwolnienie dotyczy dostawy towarów, jakie podatnik użytkował przez okres co najmniej pół roku oznacza, że towar ten musi być przez niego używany osobiście i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Rację ma organ wskazując, że hipoteza omawianego przepisu nie będzie spełniona w sytuacji, gdy rzecz będzie przez podatnika jedynie przechowywana. Z materiału dowodowego sprawy nie wynika natomiast, żeby sprzedane towary były w ten sposób w całości wykorzystywane.
W sprawie wykazano, że niejednokrotnie oferowany na aukcjach towar był nowy, w liczbie sztuk większej niż jedna, a część asortymentu powtarzała się. Skarżąca nie wykazała przy tym, żeby sporne przedmioty były używane przez nią samą, bądź też członków jej rodziny. Jednocześnie, organy uwzględniły wyjaśnienia skarżącej odnośnie części wykorzystywanych przez ponad pół roku przedmiotów.”

Powyższe stanowisko znalazło także potwierdzenie w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 maja 2010 r., I SA/Op 124/10: „Przepis art. 43 ust. 2 u.p.t.u. nakłada wymóg faktycznego używania towaru, przez co nie jest wystarczające samo tylko posiadanie przez wskazany tym przepisem czas. Nie chodzi o towar w ogóle używany, lecz używany przez jego dostawcę w okresie bezpośrednio poprzedzającym dostawę towaru.”

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.