Przemieszczenie własnych towarów z terytorium Polski na terytorium Francji a podatek od towarów i usług

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7, tj. odpłatnej dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zasadę tę stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w lit. a) i b), jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 • podmiotem innym niż wymienione w lit. a) i b), działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. W tym przypadku przemieszczenia towarów nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy:

 • towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego,
 • przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów;
 • towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika;
 • towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju,
 • towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;
 • towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
 • przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

W przypadku gdy ustaną powyższe okoliczności, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Załóżmy, że w momencie przemieszczenia towarów z terytorium Polski na terytorium Francji (do magazynu) brak jest skonkretyzowanych zamówień od kontrahentów na te towary. Ich ilość ustalana jest na podstawie danych historycznych oraz szacowanego zapotrzebowania. Zatem przemieszczenie to stanowi tzw. nietransakcyjną dostawę towarów. Podatnik zatem jest zobowiązany do zarejestrowania się na terytorium Francji jako podatnik podatku od wartości dodanej i rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów na terytorium Francji. Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Następnie podatnik otrzymuje zamówienie od kontrahenta i winnien dokonać sprzedaży krajowej na terytorium Francji ze stawką podatku od wartości dodanej właściwą dla dostarczanych towarów.

Podatnik mógłby rozpoznawać dostawę wewnątrzwspólnotową na wskazanych zasadach w przypadku, gdyby towar był przemieszczany na terytorium Francji w wykonaniu złożonych już zamówień przez poszczególnych kontrahentów. Wówczas obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Brak takich zamówień powoduje, że podatnik dokonuje przemieszczenia własnych towarów, a przemieszczenie to nie jest dokonywane w ramach wykonania odpłatnej dostawy towarów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.