Podatek liniowy nie dla wszystkich lekarzy

Lekarz, który świadczy usługi na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej nie może płacić podatku liniowego.

Należy wskazać, że lekarz może świadczyć swoją pracę w kilku placówkach w jednym czasie, jednak nie zawsze wiadomo jak powinien w takim przypadku dokonać rozliczenia podatkowego. Sprawa komplikuje się, gdy świadczy pracę w tej samej placówce. Poniżej przedstawiona została interpretacja podatkowa dotycząca tego zagadnienia.

Dyrektor Izby Celnej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/415-1561/14/ZK) wskazał, że lekarz, który jednocześnie pracuje na umowę o pracę w szpitalu i świadczy usługi w poradni alergologicznej w tej placówce nie może płacić podatku liniowego.

Interpretacja dotyczyła sprawy lekarza, który prowadząc indywidualną praktykę dla poradni alergologicznej szpitala był jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu w tym samym szpitalu, na oddziale chorób wewnętrznych. Od swojej indywidualnej praktyki odprowadzał podatek dochodowy w wysokości 19%. Pomimo usilnego przekonywania organu, iż świadczy on inne czynności w praktyce indywidualnej, a inne w ramach umowy o pracę, organ nie dał wiary zapewnieniom lekarza.

Dyrektor Katowickiej Izby Skarbowej wskazał, że stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, jeśli osoba, która wybrała podatek liniowy, świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom wykonywanym na podstawie stosunku pracy, traci prawo do rozliczenia liniowego. W związku z tym, aby utracić to uprawnienie wystarczy, aby podatnik wykonał jakąkolwiek usługę na rzecz obecnego pracodawcy obejmującą chociażby część czynności wykonywanych na podstawie stosunku pracy. Działalność wykonywaną przez lekarza organ uznał za tożsamą, gdyż polegała ona na badaniu pacjentów oraz leczeniu chorób. Zatem o charakterze wykonywanej pracy nie może w takiej sytuacji przesądzać zawarcie różnych umów.

Reasumując należy uznać, że dla organów podatkowych istotne jest to, czy praca była wykonywana dla tego samego podmiotu, a nie na podstawie jakiego stosunku prawnego. Oznacza to zatem, że lekarz nie mógł rozliczać w sposób liniowy dochodów, które uzyskał z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.