Otrzymanie w wyniku likwidacji spółki osobowej środków pieniężnych oraz akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych przez osobę prawną będącą wspólnikiem spółki osobowej

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodu nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Zatem w przypadku likwidacji spółki osobowej spółka prawna będąca wspólnikiem nie powinna rozpoznawać przychodu z tytułu otrzymanych środków pieniężnych. Natomiast w przypadku otrzmania innych składników majątku zastosowanie znajduje art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego do przychodów nie zalicza się wartości innych składników majątku, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji. Przychodem jest jednak w przypadku: odpłatnego zbycia tych składników majątku – ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa, natomiast w przypadku spłaty otrzymanej wierzytelności – przychód uzyskany z tej spłaty. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w wicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-184/16/AB), art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji legalnej pojęcia „innych składników majątku”. Jednakże w myśl art. 4a pkt 2 tej ustawy, przez składniki majątkowe należy rozumieć aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi, funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wobec powyższego Organ uznał, że udziały lub akcje w spółkach kapitałowych wypełniają znamiona „innych składników majątku”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej środki pieniężne oraz akcje lub udziały w spółkach kapitałowych przez osobę prawną będącą wspólnikiem spółki osobowej nie stanowią przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.