Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności umorzenia zobowiązań przy pomocy alternatywnego środka płatniczego Bitcoin

Podatnik posiada elektroniczne znaki legitymacyjne dostępne przez system teleinformatyczny – Bitcoiny. Bitcoin jest alternatywnym w stosunku do oficjalnych walut (złoty, euro, dolar) środkiem płatniczym. Zamierza on umarzać swoje zobowiązania za pomoc Bitcoinów w stosunku do tych wierzycieli, którzy wyrażą zgodę na umorzenie ich zobowiązań tym środkiem płatniczym. Czy umorzenie zobowiązań przy pomocy alternatywnego środka płatniczego Bitcoin podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel a przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Zatem zarówno dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że odpłatność ma miejsce gdy wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług a ponadto gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym. Bitcoiny to rodzaj waluty, nie będącej prawnym środkiem płatniczym, której funkcjonowanie opiera się na umowie zawartej pomiędzy użytkownikami akceptującymi taką formę płatności. Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 stycznia 2014 r. (ILPP1/443-910/13-2/AWa) w omawianej sprawie dług zostanie uregulowany przy pomocy wirtualnej waluty jaką jest Bitcoin i z chwilą umorzenia przestanie istnieć a zwolnienia dłużnika z długu przez wierzyciela, do jakiego dojdzie w niniejszym przypadku nie należy utożsamiać z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym umorzenie zobowiązań przy pomocy alternatywnego środka płatniczego Bitcoin nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.