Opodatkowanie czynszu najmu oraz opłat za energię, wodę i ścieki a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 28 kwietnia 2014 r., nr ITPP1/443-149/14/MN rozstrzygnął kwestię dotyczącą odatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania czynszu najmu oraz opłat za energię, wodę i ścieki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Organ podatkowy wskazał, że jeżeli z zawartej umowy najmu wynika, że oprócz czynszu korzystający z nieruchomości (zakład fryzjerski) zobowiązany będzie do ponoszenia również innych kosztów, oznacza to, że do podstawy opodatkowania winny być wliczane także te dodatkowe koszty bezpośrednio związane z zasadniczą usługą najmu, czyli koszty, którymi podatnik obciąża najemcę w związku ze świadczeniem usługi najmu – w omawianym przypadku: obciążenie za energię, wodę i ścieki. A zatem w przypadku, gdy przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest usługa wynajmu nieruchomości, a poszczególne opłaty stanowią element cenotwórczy tej usługi, podlega ona jako świadczenie jednolite opodatkowaniu tym podatkiem według zasad właściwych tej usłudze, tj. opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23% w przypadku najmu lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń (lokali) niemieszkalnych. W związku faktem, że podatnik posiadający status czynnego podatnika od towarów i usług, wszelkie czynności wykonywane w charakterze podatnika winny być opodatkowane wg stawek obowiązujących dla tych czynności. Bez znaczenia w omawianych okolicznościach jest fakt, że właściciel lokalu obciążając należnościami z tytułu najmu nieruchomości podatnika nie nalicza podatku od towarów i usług. Fakt, że dany towar (usługę) podatnik nabywa od podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług podmiotowo zdaniem organu nie może decydować o zasadach opodatkowania przy ich tzw. „odsprzedaży”.Organ wskazał również, że faktury są dokumentami potwierdzającymi transakcje gospodarcze dokonywane pomiędzy podatnikami. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym, zaś dane jakie powinna zawierać zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje m.in., iż faktura powinna zwierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (art. 106e ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Uwzględniając powyższe ł, jak również brzmienie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, organ podkreślił, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, na podstawie otrzymanych przez tego podatnika faktur dokumentujących rzeczywiste transakcje gospodarcze. A zatem faktura wystawiona na inny podmiot, w tym przypadku na właściciela lokalu nie jest dokumentem dającym prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Reasumując otrzymywane przez podatnika wynagrodzenie z tytułu najmu nieruchomości, tj. czynsz oraz opłaty za energię, wodę i ścieki stanowić będą podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, w tym przypadku wg stawki podstawowej, tj. 23%. Należy również podkreślić, że w danym stanie faktycznym podatnik nie ma podstaw prawnych do dokonania odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez dostawców mediów na rzecz właściciela lokalu będącego podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.