Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 6 maja 2014 r. (sygn. ITPP2/443-211/14/PS) wypowiedział się w kwestii interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Organ uznał, że transakcja sprzedaży gruntu z uwagi na fakt wydania dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy nie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprawa dotyczyła Spółki będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, która planowała sprzedać nieruchomość gruntową. W skład nieruchomości wchodziła działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane treny niezabudowane (Bp). Teren działki nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu działki nie została. Spółka wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy miała nastąpić sprzedaż nieruchomości. Spółka wystąpiła do organu z pytaniem, czy transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej wymienionej w poz. 68 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku, w tym m. in. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, o ile przedmiotem dostawy będzie grunt niezabudowany budynkami i budowlami, a sprzedaż nastąpi po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, czynność ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.