Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – PN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem  z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1542/11 uznał, iż z treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nowo budowanych budynków może powstać…

29. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości