Objęcie olejów smarowych akcyzą zgodne z prawem europejskim? Komentarz krytyczny – Akcyza

Dnia 29 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt: II GPS 1/12) o następującej treści: „Objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o których jest mowa w art. 2 pkt 2 w związku z pozycją 4 załącznika numer 2 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004…

20. Objęcie olejów smarowych akcyzą zgodne z prawem europejskim