Kiedy należy ująć w deklaracji fakturę korygującą (VAT)

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania wystawca faktury VAT korygującej jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury VAT korygującej…

Kiedy należy ująć w deklaracji fakturę korygującą

Kategorie: VAT.