Jaki adres należy wskazać w fakturze?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia  15 maja 2014 r., nr IPTPP1/443-128/14-4/AK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie określenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu na fakturze.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową. Zainteresowany zameldowany jest na ul. I. w L., w L. opłaca podatki w I US, podlega pod ZUS itd. Główny zakład produkcyjny podatnika znajduje się w innej miejscowości S. Od momentu założenia działalność wszystkie faktury i umowy sygnowane są danymi firmy z adresem I.., nie uwzględniając nigdzie zakładu w S., gdyż jest on zakładem, który dziś jest głównym, a jutro może być drugim, trzecim lub zostać sprzedany. Jako podmiot gospodarczy podatnik funkcjonuje w L. W taki sam sposób wystawiane są dokumenty firm, od których nabywa on towary. Co jakiś czas podatnik natrafia na kontrahentów, którzy inaczej interpretują ten fakt. Uważają, iż powinien on wystawić fakturę bądź wpisać na umowie tylko dane S., a adres I., może być jedynie adresem do korespondencji, a nie adresem „podatkowym”.

Zgodnie z brzmieniem art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy” należy rozumieć w przypadku podatnika bądź nabywcy będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę. Firma osoby fizycznej może zawierać dodatkowe dane, np. określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, ale dane te mogą być umieszczone jedynie w formie dodatkowego elementu fakultatywnego. Organ podatkowy podkreślił, że przytoczone regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też miejsce prowadzenia działalności – jeśli miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że  na fakturze powinien być podawany, co do zasady adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nie precyzują jaki adres w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (miejsca zamieszkania czy głównego miejsca prowadzenia działalności – jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania) podatnik powinien wskazać w fakturze. W związku z powyższym organ podkreślił, że  należy przyjąć iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być co do zasady adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności. Nie ma też przeszkód zdaniem organu aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury.

Reasumując w świetle powyższego, na fakturach wystawianych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak również na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług, jeżeli osoba fizyczna nie wykonuje działalności w miejscu zamieszkania, a ma główny adres prowadzenia działalności, to na fakturach należy podawać ten główny adres miejsca prowadzenia działalności.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.