Jaką stawkę należy zastosować do budowy podjazdu dla niepełnosprawych do budynku mieszkalnego?

Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 3 czerwca 2013 r., (sygn. I FPS 7/12) obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem. Jaką zatem stawkę powinien zastosować wykonawca w odniesieniu do prac budowlanych obejmujących budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego?

Warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków. Po drugie – budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7% .

Aktualnie, obniżoną stawkę w wysokości 8% stosuje się do czynności wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Podsumowując w sytuacji, gdy podjazd nie jest konstrukcyjnie związany z budynkiem, do usługi polegającej na jego budowie nie będzie mieć zastosowania 8% stawka podatku, ale stawka 23% (02.02.2010, ITPP2/443-972/09/AD, 12.04.2013, IBPP2/443-25/13/BW). W przypadku usług budowlanych polegających na wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych, powiązanego konstrukcyjnie z budynkiem i stanowiącym jego integralną część, jako czynności wykonanych w obiekcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie ma 8% stawka. (20.12.2012, IBPP2/443-976/12/AB).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.