Zmiany w ustawie VAT dotyczące odsetek od zaległości z tytułu importu towarów od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacji uległ art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , określający zasady poboru odsetek od zaległości z tytułu importu towarów.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Naczelnicy Urzędów Skarbowych naliczali od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z tym że ich wysokość była liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. Odsetek nie pobierało się, jeżeli podatnik udowodnił, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Omawiany przepis przewidywał jednolitą stawkę odsetek.

W wyniku nowelizacji od dnia 1 stycznia 2016 r. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zawiera odesłanie do art. 65 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne , przewidujących pobór odsetek w podwyższonej oraz obniżonej wysokości. Zgodnie z ust. 6a wspomnianego artykułu odsetki należne w wyniku powstania długu celnego na podstawie art. 202-205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólnotowego Kodeksu Celnego  pobiera się w podwyższonej wysokości tj. 150% stawki odsetek przewidzianych na zasadach ogólnych tj. zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa . Ust. 6b przewiduje z kolei pobór odsetek w przypadku, gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym. Odsetki mogą w tym wypadku zostać podwyższone lub obniżone – do wysokości kolejno 150% lub 50% stawki odsetek na zasadach ogólnych. Niższą stawkę odsetek pobiera się jeżeli zgłaszający złoży wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niezaksięgowaną i niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego kwotę należności wynikającą z długu celnego wraz z odsetkami.

Wyższą stawkę odsetek podatnik zapłaci, jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu organ stwierdzi zaniżenie kwoty należności wynikającej z długu celnego w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
Analogicznie do poprzedniej wersji przepisów odsetek nie pobiera się przy tym w sytuacji, gdy dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.