Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia

W przypadku, gdy wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, traktuje się je jako uiszczenie części ceny przed wykonaniem dostawy towaru, a co za tym idzie – zgodnie do art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – skutkuje to powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2012 r., sygn.: I FSK 834/11, jeżeli w specyfikacji przetargu określono, że wadium pieniężne oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co wybrany wykonawca, poprzez przystąpienie do przetargu, wyraża zgodę, to w tym momencie następuje zapłata części ceny za dostawę towaru, będącego przedmiotem przetargu. Wskutek zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nie traci ono swoich dotychczasowych funkcji, podobnie jak zadatek czy zaliczka. Zabezpieczająca funkcja wadium została uregulowana w sposób analogiczny do zadatku (art. 394 Kodeksu Cywilnego). Wyraża się ona w tym, że jeżeli zwycięski uczestnik uchyla się od zawarcia umowy, organizator może pobraną jako wadium sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zapłaty wadium. Z kolei jeżeli od zawarcia umowy uchyla się organizator przetargu, zwycięski uczestnik może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Uczestnik może przy tym dochodzić tylko jednego ze wskazanych roszczeń, według swego wyboru.

Wybór w przetargu oferenta stanowi zatem jednoznaczne określenie dostawy towaru pod względem podmiotowo-przedmiotowym, a gdy towarzyszy mu zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia, oznacza uiszczenie części ceny przed wykonaniem dostawy towaru, co – stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – rodzi w podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu. Stanowisko to potwierdza także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2009 r., sygn.: I FSK 1434/09.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.