Sprzedaż wysyłkowa a rozliczenie opłat pocztowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 3 kwietnia 2014 r., nr IPTPP4/443-54/14-2/MK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania tym podatkiem kwoty przeznaczonej do opłacenia kosztów przesyłki pocztowej przez nabywcę towaru.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Prowadzi również podatkową książkę przychodów i rozchodów. Działalność ta polega na sprzedaży odczynników chemicznych za pośrednictwem Internetu. Kupujący wraz z zapłatą za zakupiony towar przekazuje na konto podatnika kwotę pieniędzy, która równa jest kwocie opłaty pocztowej. Do miesiąca 31 października 2013 roku cała kwotę przekazaną podatnikowi przez kupującego, nabijał on na kasę fiskalną w stawce 23%. Od miesiąca listopada 2013 roku, jako sprzedający podatnik zawiera indywidualne umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa. Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego kupujący wraz z zapłatą za towar przekazuje na konto podatnika (sprzedającego) również środki pieniężne na pokrycie jego zobowiązania (za wysyłkę) względem poczty. Obecnie podatnik nie nabija zwrotu kosztów opłat pocztowych na kasę fiskalną, a faktury wystawione podatnikowi przez pocztę dokumentujące wysyłki towarów nie obciążają kosztów jego działalności.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w przypadku, gdy podatnik będzie posiadał upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupującego to mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. nie będzie stanowiła dla podatnika obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. kwota ta nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy. W takim przypadku podatnik nie będzie świadczył usługi związanej z przesyłką towarów, a będzie nabywać ją od Poczty bezpośrednio kupujący. W przedmiotowej sprawie nastąpi zatem zdaniem organu jedynie zwrot kosztów, który nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta. Organ podkreślił jednak, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie podlegać opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenie podatnika za zawarcie w ramach pełnomocnictwa umowy z Pocztą.

Reasumując należy stwierdzić, że środki pieniężne przekazywane podatnikowi na pokrycie zobowiązań kupującego względem operatora pocztowego, nie będą stanowić dla podatnika podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.