„Puste faktury” wystawione przez pracownika a obowiązek zapłaty podatku – VAT

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjne niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Czy w związku z tym przepisem, w sytuacji, w której pracownik przedsiębiorcy – podatnika wystawi tzw. puste faktury (faktury nie dokumentujące faktycznego obrotu) bez wiedzy swojego pracodawcy a ten po uzyskaniu wiedzy na temat tych czynności zawiadomi odpowiednie organy ścigania i organy podatkowe, przedsiębiorca-podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku wykazanego na tych fakturach?

Jak wynika z wyroku NSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. (I FSK 365/12) brak wiedzy przedsiębiorcy w przedmiocie aktywności własnego pracownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za podatek wykazany na pustych fakturach wystawionych przez tego pracownika. Ponieważ to przedsiębiorca ponosi ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie można uznać, że nie ponosi on odpowiedzialności za działanie swoich pracowników. Ponadto nie można uznać, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku będzie pracownik, który wystawił puste faktury, ponieważ art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się do osoby, która widnieje na fakturze jako wystawca, czyli dokonujący sprzedaży.

Kategorie: VAT.